ИСТОРИЯ

След Освобождението горите в района на днешното Държавно ловно стопанство „Росица” - Лъгът стават държавни. До 1938 г. държавната гора „Росица” е в района на Севлиевското административно лесничейство. След това се обособява в самостоятелна горскостопанска единица „Росица”.

Успоредно с грижата за гората, лесничеите поемат грижата и за нейните обитатели. По това време едрият дивеч е представен от сърна, кафява мечка /незначително/, вълк /единично/. Заек, лисица, бялка, дива котка, златка, видра, катерица са видовете дребен дивеч - обект на лов.

Началото на популацията благородeн елен в този край се поставя през 1958 година, когато от дивечоразвъдната станция „Паламара” в м. „Узана” са докарани първите животни. Те се реаклиматизират и размножават бързо и развиват капитални трофеи.

Със създаването през 1972 г. на Държавно ловно стопанство „Росица“, в района вече се развива целенасочена ловна дейност. Пръв директор е Белчо Илиев. Грижата за дивеча в района, създaването и развиването на чудесни условия за лов стават първостепенна задача на стопанството. Тогава започва изграждането на специализирана ловностопанска инфраструктура.

През 1978 година започват да ловуват първите чуждестранни ловци. Ново преструктуриране се прави през 1984 година, когато стопанството преминава към Държавния съвет, под ръководството на Управлението за безопасност и охрана. Преименувано е на "Мазалат" и обхваща териториите над Априлци - от север, Калоферския Балкан, Тъжа, Триглав, река Габровница – от юг. Администрацията е в Лъгът, където за нуждите на ловния туризъм през 1983 започва строеж на ловен дом.

За увеличаване на дивечовото разнообразие в региона и възобновяване на запаса от кафява мечка, от Румъния са вкарани 80 мечета на възраст до една година. Животните са отгледани във ферма в Мокра Бяла и след година са разселени около Лъгът, Априлци и покрай река Габровница.

В началото на 1990 г. ловно стопанство „Мазалат” е разформировано, но грижите за дивеча продължават, въпреки многобройните реформи и преструктуриране на горската система през следващите две десетилетия.

През 2011 Държавно ловно стопанство „Росица“ - Лъгът се присъединява към „Северноцентрално държавно предприятие“  - Габрово като териториално поделение.

През последните 40 години Държавно ловно стопанство „Росица“ – Лъгът създава и развива една добра традиция в стопанисването на едрия дивеч в региона, чрез постоянни инвестиции в ловната и туристическата инфраструктура - изграждане на ловни съоръжения, подобряване на биотопа, задивечаване, охрана.