Общата площ на горските територии, стопанисвани от ДЛС „Росица” - Лъгът, е 12 390 ха. От тях залесени са 12 007,3 ха, или 96,9%. Широколистните гори заемат 9378 ха (78 %), иглолистните - 2629 ха. (22 %).

  От широколистните гори 8582 ха са високостъблени – 91,5%. Преобладават буковите гори – 62%, следва бял бор – 13%, габър – 8% и др. На територията на стопанството са установени 32 дървесни вида.

  В ДЛС „Росица” преобладават планинските терени, като по-голяма част от горите се намират на надморска височина от 500 до 800 м. Най-ниската точка е на 250 м. н.в., а най-високата – на 1430 м.

  Разпределението на горските територии по отношение на видовете собственост е както следва:

Държавна

9444 ха

76 %

Общинска

560 ха

4 %

Частна

2440 ха

20 %

  Общият запас от дървесина е в размер на 3 300 000 м3. Средният годишен прираст е 49 000 м3. По лесоустройствен проект годишното ползване е около 38 000 м3 - с 11 000 м3 по-малко от прираста. За последните 10 години средногодишното ползване на дървесина е 20 000 м3. Това означава, че гората в Лъгът произвежда значително повече, отколкото се ползва. Така на практика ежегодно се увеличава запасът от дървесина.

  В ДЛС „Росица” се залага на естественото възобновяване на горите. Залесяванията са по изключение – основно след санитарни прочиствания в иглолистните култури. Тези залесявания се извършват с различни широколистни видове според типа месторастене.

  Стопанството произвежда следните асортименти:

  • трупи за фурнир и шперплат от бук; 
  • трупи за бичене от бук, бял и черен бор и смърч; 
  • трупи за занаятчийска преработка от бук. 
  • Добива се технологична дървесина – широколистна и иглолистна и дърва за огрев от широколистни дървесни видове.