ЗАБРАНЯВА СЕ ОТСТРЕЛА НА ТРОФЕЙНИ ЕЛЕНИ НА ВЪЗРАСТ ПОД 10 ГОДИНИ

Директорът на Северноцентрално държавно предприятие, инж. Иван Недков, с нарочна заповед, забрани отстрел на трофейни елени на възраст по-малка от 10 години. Заповедта е провокирана от констатираната тенденция на влошаване на трофейните качества на елените в България. Без да се игнорира фактора бракониерство, Директорът е отчел и негативната роля на организирания ловен туризъм, където, в стремежа за успех на всяка цена, е допуснато да се отстрелват средновъзрастни елени с добри трофейни заложби, лишавайки ги от възможността да развият напълно трофейния си потенциал и да оставят качествено потомство.

Освен забраната, със заповедта си инж. Иван Недков нарежда в периода 21-30.10. 2015 година, да бъде осигурен свободен достъп на ловци и граждани за разглеждане на добитите до момента в ловен сезон 2015 трофеи от благороден елен. За първи път по този начин става обществено достояние резултатът от ловния сезон. Дава се и възможност на професионалната гилдия да оцени постигнатото през сезона, да се анализират както допуснати грешки, така и положителни тенденции. От особено значение ще бъде това за ловните водачи, които ще могат нагледно да „сверят часовника си” и да установят къде се намират спрямо средното ниво на популацията на благороден елен в Северноцентрално държавно предприятие.


19 Септември, 2015